Algemeen procesrecht

Als advocaat heb ik ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke (incasso) procedures. De procespraktijk van mijn kantoor omvat onder meer schikkingsonderhandelingen, vaststellingsovereenkomsten, het voorbereiden en voeren van gerechtelijke (incasso) procedures, arbitrage procedures, geschillenregelingen, tuchtrechtprocedures, het leggen van conservatoir beslag, het houden van getuigenverhoren, het voeren van kort gedingen, mondelinge behandelingen, hoorzittingen, voeren van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en de executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke uitspraken.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van ambtenaren in dienst van onder andere de gemeente, provincie, politiekorpsen en ministeries. Wij begeleiden en adviseren cliënten over tal van personele vraagstukken van het ambtenarenrecht, als gevolg van bijvoorbeeld disfunctioneren, reorganisatie, overplaatsing, ontslag, plichtsverzuim, disciplinaire maatregelen en straffen, waaronder schorsing en strafontslag.

Tevens worden op mijn kantoor zo nodig gerechtelijke procedures gevoerd, zoals bezwaarprocedures bij bezwarenadviescommissies, en (hoger)beroepsprocedures bij de bestuursrechter van de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

Personen- en familierecht

Diverse particulieren worden door mij in personen  en familierecht gespecialiseerde bijgestaan. Dit kunnen zaken zijn betreffende onder andere

  • alimentatievraagstukken;
  • echtscheiding;
  • gezag over minderjarigen;
  • omgangs- en bezoekregelingen;
  • ouderschapsplan;
  • naamswijzigingen;
  • onder curatele stelling en onder bewindstelling.

Bespreek uw familierechtelijke vragen vrijblijvend met een van onze advocaten