Alg. Voorwaarden en klachtenregeling

1. Toepasselijkheid
1.1 VNS Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, en bestaat uit de advocaat mr. V.N. Sakkers, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en aanvullende vervolgopdrachten die aan de advocaat wordt gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de advocaat.
1.4 De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan.
2.2 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard. De advocaat is niet verplicht een opdracht aan te nemen.
2.3 De advocaat heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de advocaat zich zal inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt.
2.4 De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.5 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.6 De goede voortgang van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor het kantoor zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient het kantoor steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht

3. Honorarium, kosten, declaratie en rechtsbijstandsverzekering
3.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken vindt declaratie plaats in overeenstemming met het uurtarief dat voor de betrokken personen bij de advocaat. Dit uurtarief kan periodiek door de advocaat worden aangepast. De advocaat zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en reiskosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor bepaalde typen werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, kunnen 50-100% hogere tarieven dan de gangbare tarieven in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal hierover zo mogelijk op voorhand in kennis worden gesteld.
3.2 De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een depot te verlangen.
3.3 Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval gelden de volgende financiële voorwaarden.
3.4 Betaling van een depot door de opdrachtgever dient, behoudens andersluidende afspraken, plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Het depot wordt, behoudens andersluidende afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse facturen. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na voltooiing of beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het depot wordt geretourneerd. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig en volledig worden voldaan, kan het depot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald. Openstaande declaraties kunnen eveneens worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voorzover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.
3.5 De advocaat beschikt niet over een derdenrekening.
3.6 Voor het geval er sprake is van een rechtsbijstandsverzekering is opdrachtgever de tijd en uren en andere kosten die niet (meer) voor dekking door de rechtsbijstandsverzekering in aanmerking komen een honorarium verschuldigd overeenkomstig de tarieven en de bij het kantoor gebruikelijke berekeningsmethoden en werkwijzen.

4. Betalingstermijn
4.1 Declaratie van de verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats. De opdrachtgever is gehouden de door de advocaat verzonden declaraties te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,00. De kosten verbonden aan de invordering komen ook voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is de advocaat te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op de derdenrekening van de advocaat, dan wel de derdenrekening van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent de advocaat door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.
4.3 Indien een declaratie of depot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
5. Aansprakelijkheid (beperking)
5.1 De aansprakelijkheid van de advocaat jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
5.2 De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot de eenmanszaak behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt de advocaat eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit verrichte werkzaamheden voor de cliënt.

6. Beëindiging
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

7. Geschillen
Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de advocaat worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van De advocaat om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

8. Archivering
Nadat een dossier is gesloten zal VNS Advocatuur de belangrijkste stukken uit het dossier archiveren gedurende zeven jaren. De overige stukken worden vernietigd. Na deze termijn wordt ook het complete archiefdossier vernietigd.

9. Overige bepalingen
Bij de omzetting van een eenmanszaak naar een andere rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap waar alle bedrijfsactiviteiten zullen voortgaan in een besloten vennootschap, stemt cliënt ermee in afstand te doen van al haar rechten en plichten met betrekking tot de maatschap en zal cliënt voortaan de besloten vennootschap als opdrachtnemer beschouwen.
VNS Advocatuur werkt met inachtneming van de Gedragsregels Advocatuur die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl). Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van VNS Advocatuur (www.vnsadvocatuur.nl). Versie: 2021